3. Projektowanie architektury wnętrz i wystawiennictwa na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, w ramach kierunku Architektura wnętrz,

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

Opiekun studiów podyplomowych: dr hab. Robert Sobański

Studia podyplomowe dają wiedzę z zakresu Projektowania Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa. Podnoszą umiejętności profesjonalnego projektowania zarówno wnętrz mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej jak i wystawiennictwa. Pozwalają absolwentowi opanować cały proces projektowy - od idei, poprzez dokumentację wykonawczą, aż do sposobów współpracy z klientem. Przygotowują absolwentów do analizowania wartości projektów, spasowania treści komunikatu, estetyki i wartości plastycznych; umiejętnej oceny jakości rozwiązań co umożliwi absolwentom podjęcie pracy w sektorze rynku dotyczącym urządzania wnętrz i doradztwa jemu towarzyszącemu. Pozwolą na opracowywanie ekspozycji w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, wystaw obiektów sztuk plastycznych, wystawiennictwa muzealnego, przestrzeni wystawienniczych komercyjnych.

Zajęcia prowadzone są w 1 grupie wykładowej oraz 2 grupach ćwiczeniowych:

I grupa (zaawansowana) to osoby posiadające wykształcenie kierunkowe bądź doświadczenie w obszarze projektowania wnętrz.

II grupa (podstawowa) to osoby zaczynające przygodę z projektowaniem wnętrz.

Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych CYCERON w podziale na 4 grupy komputerowe.

Studia pozwalają absolwentowi opanować cały proces projektowy - od idei, poprzez dokumentację wykonawczą, aż do sposobów współpracy z klientem. Student podnosi swoje umiejętności projektowania przestrzeni wnętrz o różnych funkcjach, od mieszkalnych po wielofunkcyjne wnętrza użyteczności publicznej i projektowanie wystaw. Jest przygotowany do analizowania wartości projektów, sprasowywania treści komunikatu i estetyki do wymagań klienta/inwestora; umiejętnej oceny jakości rozwiązań co umożliwi absolwentom podjęcie pracy w sektorze rynku urządzania wnętrz i doradztwa jemu towarzyszącemu. Jako architekt wnętrz będzie sprawnie funkcjonował samodzielnie jak również umiejętnie współdziałał w zespołach. Studia pozwolą mu na opracowywanie ekspozycji w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, wystaw obiektów sztuk plastycznych, wystawiennictwa muzealnego z elementami projektowania przestrzeni wystawienniczych komercyjnych. Zajęcia realizowane są w formule wykładów i ćwiczeń koncepcyjnych mających na celu stworzenie projektów określonej przestrzeni. Postępy w projektowaniu są wspomagane korektami, dyskusjami i konsultacjami w trakcie zajęć.

Studia podyplomowe prowadzone są przez praktyków, projektantów, wykładowców Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas studiów przed komisją składającą się z wyznaczonych wykładowców prowadzących zajęcia projektowe. Podczas obrony pracy dyplomowej słuchacz otrzymuje ocenę końcową, która znajduje się na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.


Cena

Cena: 4800 zł za dwa semestry

  • za pierwszy semestr: 2400 zł
  • za drugi semestr: 2400 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

  • jednorazowo całą kwotę, 4800 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
  • w dwóch ratach po 2400 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
  • w ośmiu ratach po 600 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

  • program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

  • plan zajęć na semestr letni 2017/2018 

Terminy zjazdów

  • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

  • Zakładane efekty kształcenia -– pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2017