2. Design – projektowanie produktu

01-ciastkarnia02-domofony03-magneto

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Design – projektowanie produktu jest uzyskanie świadomości zjawisk występujących w sferze projektowania produktu, poprzez działania praktyczne w zakresie projektowania produktu.

W realnych warunkach działania takie cechują się dużą złożonością oraz nierzadko ogromnym nakładem pracy, czasu i zasobów ludzkich. W warunkach akademickich, skompresowanych czasowo do dwóch semestrów, odpowiednim sposobem jest wyseparowanie pewnej części zagadnień, tematu, który jest zrealizowany kompleksowo podczas trwania nauki. Ze względu na utylitarny charakter studiów optymalnym do tego celu wydaje się pomysł opierający się na budowaniu własnej marki - brandu. Szczególnie, że słuchacze bardzo często są działającymi na rynku pracy w małych lub większych przedsiębiorstwach pracownikami, często - właścicielami firm.

Zbudowanie nowej lub skorygowanie istniejącej szeroko-pojmowanej oprawy wizualnej brandu (identyfikacja, produkt-gadżet, opakowanie, etc.) może być w tej sytuacji realną potrzebą, której realizowanie może odbywać się w ramach działań dydaktycznych.

Program oscyluje wokół brandu, w ramach którego słuchacze realizują w ujęciu praktycznym projekt produktu, identyfikację wizualną, opakowanie do produktu. Działanie to jest wsparte ujęciem warsztatowym w zakresie technik prezentacji (rysunek, techniki cyfrowe 2d i 3d), oraz teoretycznym (zarządzanie marką, ergonomia, współczesne nurty w designie, metodyka, psychofizjologia widzenia, technologia).
Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych i utytułowanych nauczycieli akademickich, będących jednocześnie od wielu lat aktywnie działającymi projektantami z ugruntowanym dorobkiem.

Oddzielną część, wzbogacającą ćwiczenia projektowe, które stanowią niezależne działania warsztatowe z udziałem znanych projektantów działających na rynku krajowym I światowym, w ostatnich latach prowadzone przez Roberta Majkuta.

Całość kształtuje warunki, w których słuchacz nabywa części praktycznych umiejętności projektowych, w małej skali, ale dających realne rezultaty, oraz budujących świadomość projektową, która może być rozwijana już niezależnie po ukończeniu studiów; a także przekładana na praktyczne działania w zakresie projektowania i zarządzania produktem.

Studia kończą się publiczną obroną dyplomową, w trakcie której każdy słuchacz prezentuje i omawia swoje projekty oraz realizowany w trakcie roku materiał. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Design – projektowanie produktu.

Studia podyplomowe Design – projektowanie produktu realizowane są na Wydziale Wzornictwa i architektury wnętrz posiadającym kategorię naukową A, co stawia Wydział wśród elitarnej grupy najlepszych jednostek naukowo - dydaktycznych w całej Polsce.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są do:

  • absolwentów studiów technicznych, artystycznych, zarządzania
  • i innych osób pracujących lub planujących pracę w firmach projektowych, lub związanych z projektowaniem
  • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania produktu i komunikacji wizualnej

Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł 

  • za pierwszy semestr: 2500 zł
  • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

  • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
  • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutegp)
  • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018