Opiekun studiów podyplomowych: dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni

jednostka dydaktyczna: Instytut Malarstwa i Rysunku

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Tworzenie dziel malarskich i rysunkowych, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem kwalifikacje.gov.pl

Program studiów podyplomowych Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych oparty jest o ćwiczenia praktyczne. Główny celem jest rozwinięcie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów. Uczestnik poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

Umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnika studiów podyplomowych:

w zakresie teoretycznych realizacji nawiązujących do własnej pracy artystycznej oraz wiedzy kreatywnej:

 • wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego przedmiotu,
 • posiada wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz innych pokrewnych dyscyplin artystycznych i nauki koniecznej do zrozumienia zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną,
 • umie wykorzystywać nabytą wiedzę na temat historii, tradycji, okresów i stylów w sztuce do realizowania własnych działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności,

w zakresie umiejętności realizacji prac malarskich i rysunkowych:

 • samodzielnie podejmuje decyzje w odniesieniu do realizowanych prac malarskich i rysunkowych,
 • zachowuje otwartość na odmienne światopoglądy i sposoby postrzegania twórczej rzeczywistości,
 • dba o oryginalność i estetykę prac, pamiętając o zachowaniu wysokiego poziomu wykonywanych ćwiczeń,

w zakresie umiejętności kreacji ekspresji artystycznej, warsztatowych i technologicznych:

 • posługuje się warsztatem malarskim i rysunkowym w praktyce,
 • wykorzystuje nabytą wiedzę do stworzenia autorskiej wypowiedzi artystycznej, znajduje twórcze rozwiązania problemów artystycznych w zakresie rysunku i malarstwa,
 • w swoich działaniach łączy intelekt, intuicję i wyobraźnię, tworząc dzieła nawiązujące do klasycznych kanonów sztuki oraz o charakterze niekonwencjonalnych eksperymentów artystycznych,
 • orientuje się zarówno w historii jak i w aktualiach sztuki, wypowiada się na temat aktualnych zjawisk w sztuce,
 • potrafi przygotować ekspozycję własnych prac,
 • stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy artysty.

Malarstwo realistyczne – uczy wnikliwej obserwacji, jest punktem wyjścia i zarazem odniesienia do postrzegania rzeczywistości. Wnikliwe studium mimetyzmu jest drogą do odnalezienia autorskiej tożsamości.

Malarstwo eksperymentalne – daje możliwość doświadczenia nieskrępowanej ekspresji. Jest niezwykle ważnym etapem do odkrycia własnego potencjału twórczego. Laboratorium możliwości!

Rysunek studyjny – podstawa kształcenia akademickiego– praca z modelem (rysunek anatomiczny). Każde zajęcia rozpoczynają się treningiem- sesje szybkich szkiców z natury (modela w ruchu), mające także na celu usprawnienie obserwacji prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego.

Kompozycja w malarstwie i rysunku – zajęcia mają charakter wprowadzający. Są to ćwiczenia akademickie oparte na wiedzy i konkretnych przykładach.

Historia i teoria sztuki – zajęcia teoretyczne niezbędne w edukacji. Mają na celu usystematyzować i uzupełnić widzę.

Analiza dzieł sztuki – zajęcia teoretyczne mają za zadanie nauczyć interpretacji dzieła i wprowadzić w aktualia sztuki.

Prawo autorskie – zajęcia uświadamiają autorom ich prawa.

Studia podyplomowe Malarstwo i rysunek kończą się wystawą prac uczestników zrealizowanych podczas całego toku studiów podyplomowych.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Absolwent studiów podyplomowych Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych gotowy jest do samodzielnego funkcjonowania jako artysta, potrafi w interesujący sposób interpretować bieżące tendencje artystyczne i projektowe, jak i tworzyć kreacyjne projekty autorskie.

Posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną.

Wykorzystuje wiedzę z zakresu historii sztuki, analizy dzieł sztuki, teorii koloru, kompozycji, zasad perspektywy, modelunku światłocieniowego, technologii malarskich i rysunkowych. Potrafi obserwować zjawiska natury i wrażać je w pracach artystycznych. Wychodzi poza schemat rysunku, malarstwa na papierze, eksperymentuje z nowymi mediami i materiałami. W swoich działaniach łączy intelekt, intuicję i wyobraźnię, tworząc dzieła nawiązujące do klasycznych kanonów sztuki oraz o charakterze niekonwencjonalnych eksperymentów artystycznych. Potrafi przygotować ekspozycję własnych prac, wypowiadać się na temat aktualnych zjawisk w sztuce. Znajduje twórcze rozwiązania problemów artystycznych w zakresie rysunku i malarstwa. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy artysty mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych prac plastycznych i wynikającą z tego odpowiedzialnością.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć,


Czesne

Czesne za cały rok: 5800 zł

 • za pierwszy semestr: 2900 zł
 • za drugi semestr: 2900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

W cenę nie wliczone są materiały niezbędne na zajęciach.

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.

Nie ma limitów wieku.


Kwalifikacje

Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).