jednostka dydaktyczna: Instytut Architektury Wnętrz

@instytut_architektury

facebook.com/awasplodz

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Projektowanie architektury wnętrz, kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja  włączona jest do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i opublikowana pod linkiem: kwalifikacje.gov.pl

Zakładanym celem kształcenia na studiach podyplomowych Projektowanie architektury wnętrz jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz o różnych funkcjach, od mieszkalnych po wnętrza użyteczności publicznej.

Wykładowcy to architekci posiadający bardzo duże doświadczenie zawodowe jak i dydaktyczne, to osoby, które inspirują, uwalniają tkwiący w uczestnikach potencjał twórczy i wiarę we własne siły, prowadząc ich w tworzeniu niepowtarzalnych wnętrz.

Program studiów podyplomowych dopasowany jest do wymagań rynku i obowiązujących trendów oprócz przedmiotów kierunkowych zakłada warsztaty wykonawcze, podczas, których uczestnicy w praktyce, poznają wybrane technologie budowlane oraz rzemieślnicze co pozwala odpowiedzieć na wiele pytań z zakresu wykonawstwa, które pojawiają się w procesie projektowym a to z kolei pozwala uniknąć wielu błędów w dokumentacji budowlanej.

Ponadto w toku studiów, w podziale na poszczególne zajęcia/ moduły odpowiadamy min. na pytania:

Moduł praktyczny:

 • jak przeprowadzić inwentaryzację
 • jak zaprojektować ergonomiczną i funkcjonalną przestrzeń
 • jakie materiały i technologie wykorzystać w projekcie
 • jak zaprojektować instalację, oświetlenie
 • jak przygotować kosztorys
 • jak się odnaleźć na budowie
 • jak rozmawiać z wykonawcami i klientem
 • jak sprawnie zrobić zakupy z klientem
 • jak prowadzić własną pracownię projektową


Moduł wizualny:
(Canva, Archicad, Sketchup, Twinmotion, D5 Render)

 • jak wykonać mood board
 • jak pokazać koncepcję projektu
 • jak pokazać plany aby były czytelne dla inwestora
 • jak zwizualizować projekt


Moduł techniczny:
(Autocad / Zwcad, Archicad)

 • jak czytać dokumentację projektową
 • jak przygotować dokumentację projektową 
 • jak zarządzać pracami na budowie


Moduł modelowania:
(Archicad, Sketchup)

 • jak wymodelować model mieszkania
 • jak wykorzystać model przy tworzeniu dokumentacji
 • jak eksportować model do programów do wizualizacji


Moduł projektowy:

 • wykonanie zadania projektowego stosując wszystkie w/w techniki

Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych CYCERON w podziale na grupy w zależności od poziomu znajomości programu.

Akademia nie zapewnia uczestnikowi studiów podyplomowych programów komputerowych z wyjątkiem platformy Ofice.com, która zawiera wersję instalacyjną Taems oraz pakier office 365 w wersji przez przeglądarkę (w tym pocztę uczelnianą).

Uczestnik sam pobiera darmowe, w pełni funkcjonalne, wersje edukacyjne programów oprócz SketUp, którego wersja edukacyjna jest płatna.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej - projektu koncepcyjnego przestrzeni rozwiązywanego w istniejącym lub projektowanym wnętrzu przedstawionym na jednej bądź dwóch planszach prezentacyjnych.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową, do tych, którzy zawodowo zajmują się wyposażaniem i wystrojem wnętrz jak i do osób niezwiązanych wcześniej z tą tematyką, ale zainteresowanych projektowaniem wnętrz i rozwijaniem swojej kreatywności

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie architektury wnętrz potrafi samodzielnie przejść przez proces projektowy - od idei, poprzez tworzenie profesjonalnej dokumentacji projektowej (odręcznej i cyfrowej), niezbędnej do rzetelnej realizacji projektu. Jest przygotowany do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki do wymagań klienta/inwestora oraz umiejętnej oceny jakości rozwiązań. Wykorzystuje programy komputerowe do projektowania wnętrz i wizualizacji. Jako projektant wnętrz potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych branż związanych z procesem realizacji projektu. Posługuje się wiedzą z zakresu architektury wnętrz, designu, kompozycji architektonicznej, ergonomii przestrzeni, zasad perspektywy, modelunku światłocieniowego, barwy. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat aktualnych zjawisk w architekturze i designie. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy architekta wnętrz.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online zgodnie z planem zajęć.


Czesne

Czesne za cały rok: 5800 zł

 • za pierwszy semestr: 2900 zł
 • za drugi semestr: 2900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku.

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.

Nie ma limitów wieku. 


Kwalifikacje

Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat.

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.


Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).