facebook.com

instagram.com/instytut_bizuterii

Opiekun studiów podyplomowych: mgr Marcin Nowak

pb1 pb2 pb3

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Projektowanie biżuterii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).  

Zakres programowy studiów podyplomowych ukierunkowany jest na projektowanie i realizowanie biżuterii użytkowej i unikatowej w zakresie współczesnej biżuterii.

Każdego roku akademickiego program studiów podyplomowych Projektowanie biżuterii skoncentrowany jest na innym panelu, co umożliwia uczestnikowi kontynuowanie studiów podyplomowych w kolejnych latach.

Koncentracja na jednym temacie, pozwala ułożyć tak zajęcia, aby końcowym efektem był dobrze zaprojektowany i zrealizowany dyplom, któremu towarzyszy dokumentacja w postaci rysunków specjalistycznych, prezentacji oraz fotografii końcowej realizacji .

Program studiów podyplomowych Projektowanie biżuterii kładzie szczególny nacisk na rozwój indywidualnych predyspozycji w procesie twórczym oraz na zdobycie umiejętności i doświadczenia w kreowaniu własnych wizji i koncepcji projektowych w obszarze biżuterii.

ADRESACI STUDIÓW 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, posiadają  uzdolniona plastycznie i manualnie są kreatywne i otwarte na sztukę.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Absolwent studiów podyplomowych Projektowanie biżuterii potrafi przejść przez proces projektowy w zakresie tworzenia autorskich projektów biżuterii użytkowej i unikatowej, od analizy oraz interpretacji inspiracji, opracowania założeń koncepcyjno-projektowych, poprzez realizację wybranych, najlepszych i najciekawszych projektów, wykorzystując materiały i techniki złotnicze tradycyjne jak i alternatywne, nietypowe surowce czy technologie komputerowe. Posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną, wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe. Samodzielnie organizuje sobie pracę, zbiera i analizuje informacje, dokonuje ich syntezy     i wykorzystuje w procesie twórczym i projektowym. Prowadzi poszukiwania na wielu płaszczyznach współczesnej kultury, estetyki, wskazując na film, muzykę, fotografię, architekturę, przyrodę jako źródła inspiracji. Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, zdolność twórczego i elastycznego myślenia w pracy projektowej, a także w trakcie rozwiązywania problemów projektowych oraz przy współpracy z innymi osobami. Jest przygotowana do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki oraz umiejętnej oceny jakości projektu. Jako projektant potrafi sprawnie funkcjonować samodzielnie, jak również umiejętnie współdziałać w zespołach. Potrafi współpracować z przedstawicielami innych firm związanych z procesem realizacji projektu. Potrafi zaprezentować i omówić własny projekt, wypowiadać się na temat minionych jak i aktualnych trendów w biżuterii. Znajduje twórcze rozwiązania w zakresie realizacji autorskich projektów. Stosuje się do zasad etyki obowiązującej w pracy projektanta biżuterii mając świadomość społecznych i etycznych aspektów związanych z realizacją własnych projektów oraz wynikającą z tego odpowiedzialnością.


Opłaty

Czesne za cały rok: 5.800 zł

  • za pierwszy semestr: 2.900 zł
  • za drugi semestr: 2.900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

  • jednorazowo całą kwotę, 5.800 zł (do 10 października)
  • w dwóch ratach po 2.900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
  • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

W cenę nie wliczone są materiały niezbędne na zajęciach.

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Program studiów

  • Program studiów - pobierz (.pdf)

Plan zajęć

  • plan zajęć - wkrótce

Terminy zjazdów

  • Terminy zjazdów - pobierz (.pdf)

Zakładane efekty uczenia

  • Zakładane efekty uczenia  - pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku, do osób uzdolnionych plastycznie i manualnie, kreatywnych, otwartych na sztukę.  

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.


Kwalifikacje

Akademia kształci uczestników na studiach podyplomowych od 15 lat. 

Studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje. 

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem 200 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).