Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - pobierz (.pdf)

Wzór Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe – pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 09.05.2022r. w sprawie zasad rekrutacji, wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, limitów miejsc, wykazu dokumentów rekrutacyjnych oraz terminów i miejsca ich składania w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. – pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 09.05.2022r. w sprawie wprowadzenia kalendarza roku akademickiego 2022/2023 na studiach podyplomowych prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. – pobierz (.pdf)


Od roku akademickiego 2022/2023 studia podyplomowe prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje.

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.

 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela) zgodnie z planem zajęć, zajęcia teoretuczne (wykłady) prowadzone są online, zajęcia praktyczne w Akademii.

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która ukończyła studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie dowolnego kierunku w każdym wieku

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacji. Data wpływu w/w dokumentów jest datą wpisania na listę uczestników studiów podyplomowych główną bądź rezerwową

W zależności od kierunku, przewidywana minimalna liczba osób to 16 a maksymalna 32.
 
W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc Rektor może podjąć decyzję o ich nie otwieraniu, nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, niezwłocznie informując o tym fakcie kandydatów.

Uczestnik studiów podyplomowych po przyjęciu na studia podyplomowe może przystąpić do zajęć pod warunkiem:

 1. zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
 2. dokonania opłaty za studia podyplomowe w terminie wyznaczonym w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Uczestnik studiów podyplomowych nie ma prawa do:

 1. legitymacji studenckiej,
 2. świadczeń pomocy materialnej.

Czas trwania studiów:


Studia podyplomowe trwają dwa semestry, prowadzone są od semestru zimowego.
Rok akademicki studiów podyplomowych to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie kształcenia.

Terminy zjazdów znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Opłata za studia:

Akademia nie pobiera opłat rekrutacyjnych ani wpisowych.

Opłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (czesne) podane są w opisach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych.

Opłata za studia podyplomowe może być wnoszona jednorazowo za cały rok, semestralnie, lub w 8 ratach, zgodnie z deklaracją uczestnika studiów podyplomowych a tym samym postanowieniami umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

***

Wpłaty czesnego należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego uczestnika studiów podyplomowych, który będzie widoczny po zalogowaniu się na indywidualne konto Uczestnika studiów podyplomowych w Wirtualnym Dziekanacie Akademii Sztuk Pięknych oraz w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe


 

Jednostka dydatktyczna: Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów

Opiekun studiów podyplomowych: prof. Gabriel Kołat

CEL STUDIÓW:

Program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, rozwijanie wyobraźni, uwolnienie wszelkich zapór na gruncie psychologicznym czy socjologicznym, gdyż owe zapory hamują rozwój twórczy i kreatywność studiującego, zwraca szczególną uwagę na wykształcenie własnego stylu artystycznego oraz na dostarczenie wiedzy z zakresu ilustracji, komiksu, rysunku, malarstwa, grafiki czy sztuk wizualnych.

Celem dydaktycznym jest rozwijanie w uczestnikach ogólnej świadomości artystycznej i umiejętności praktycznych w zakresie formy plastycznej właściwej dla specyfiki języka ilustracji, komiksu, conceptart'u itp., posługiwanie się adekwatnymi (właściwymi) środkami wyrazu, typowymi dla tych realizacji. Uświadomienie uczestnikom ogromnych możliwości jakie tkwią w relacjach z różnymi dyscyplinami sztuki, podkreślając znaczenie rozwoju współczesnych narzędzi do kreowania utworów artystycznych, zaznaczając wagę tradycyjnych metod kreowania dzieła, które wobec świadomości współczesnego artysty mogą przynieść nieoczekiwane i zaskakująco dobre rezultaty. Nieograniczone dziś możliwości wyboru metod pracy artystycznej zmusza uczestnika do konstruktywnego i planowanego sposobu pracy nawet wtedy gdy działania jego skupiają się na problemach przypadku w sztuce.

Podstawą kształcenia jest korekta, która odbywa się przez cały czas trwania ćwiczeń i jest dostosowana do indywidualnych możliwości, predyspozycji studenta. Uczestnik w większości przypadków spotyka się z nowymi zjawiskami charakterystycznymi dla komiksu gdzie ogólną podstawą tworzenia jest nauka jednoczesnego myślenia scenariuszem, kadrem i całą planszą - kompozycją kadrów lub bez kadrowością. Bardzo podobna sytuacja pojawia się podczas rysowania storyboad'ów, gdzie podstawą jest oczywiście kompozycja kadrów jednak dotyczą one bardzo różnych zagadnień. W filmie i w grach najczęściej chodzi o ruch czy to bohaterów danej sekwencji, czy kamery. Jednak wielokrotnie storyboard'y dotyczą ustawień kamer, scenografii kolejnych poziomów i akcji gier, scenografii do filmu, czasu trwania kolejnych ujęć w filmie i wielu innych szczegółów, których podjęcie zależy przeważnie od reżysera może operatora lub innych członków ekipy filmowej. Tu oczywiście pojawia się bezpośrednie nawiązanie do bardzo pojemnego znaczeniowo pojęcia conceptart'u, które zwykle kojarzy się z zaprojektowaniem postaci, bohatera, potwora, jakiegoś pojazdu, broni, ubioru itd., ale to określenie dotyczy całej kwestii dotyczącej elementów preprodukcji. Nieco inna sytuacja zachodzi podczas tworzenia ilustracji gdzie wielokrotnie w jednej odsłonie artysta musi znaleźć symbol akcji, atmosfery, charakteru postaci, pejzażu, otoczenia itp. w odniesieniu do tekstu, który w stosunku do ilości zaplanowanych ilustracji bywa bardzo obszerny. W szczególny i niepowtarzalny sposób przemawiają ilustracje o charakterze intymnym tak jak intymny jest np. tekst książki, wiersza, fraszki.

Zajęcia prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego oraz online – wykłady, zgodnie z planem zajęć.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW 

Absolwent studiów podyplomowych Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów gotowy jest do samodzielnego funkcjonowania jako artysta, posługuje się odpowiednimi środkami wyrazu, wyrażając własną osobowość artystyczną, posiada świadomość warsztatu wykorzystując formy obrazowania w zakresie technik tradycyjnych jak i cyfrowych.

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach filmowych i współpracy z autorami warstwy fabularnej komiksu. Absolwenci mogą również pracować jako freelancerzy lub realizować własne projekty wydawnicze.


Cena

Czesne za cały rok: 5800 zł

 • za pierwszy semestr: 2900 zł
 • za drugi semestr: 2900 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5800 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2900 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 725 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.


Program studiów

 • program studiów – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć – plan będzie opublikowany w późniejszym terminie

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich dowolnego kierunku. 

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego. 

Nie ma limitów wieku.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów uczenia się, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2021r.


A. Pawłowski A. Pawłowski A. Pawłowski

Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka Agnieszka Serwicka

Agnieszka Serwicka