6. Malarstwo i rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w ramach kierunku Malarstwo

Wydział Malarstwa i Rysunku

Opiekun studiów podyplomowych: dr Michał Rybiński

Studia podyplomowe Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku oparte są o ćwiczenia praktyczne. Mają one poszerzyć i rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów. Dają przygotowanie artystyczne i zawodowe w zakresie malarstwa i rysunku poprzez praktykę. Słuchacz poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

Umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez słuchacza studiów podyplomowych:

w zakresie teoretycznych realizacji nawiązujących do własnej pracy artystycznej oraz wiedzy kreatywnej:

 • wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego przedmiotu
 • posiada wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki oraz innych pokrewnych dyscyplin artystycznych i nauki koniecznej do zrozumienia zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną,
 • umie wykorzystywać nabytą wiedzę na temat historii, tradycji, okresów i stylów w sztuce do realizowania własnych działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności

w zakresie umiejętności realizacji prac malarskich i rysunkowych:

 • samodzielnie podejmuje decyzje w odniesieniu do realizowanych prac malarskich i rysunkowych
 • zachowuje otwartość na odmienne światopoglądy i sposoby postrzegania twórczej rzeczywistości
 • dba o oryginalność i estetykę prac, pamiętając o zachowaniu wysokiego poziomu wykonywanych ćwiczeń

w zakresie umiejętności kreacji ekspresji artystycznej, warsztatowych i technologicznych:

 • posługuje się warsztatem malarskim i rysunkowym w praktyce
 • wykorzystuje nabytą wiedzę do stworzenia autorskiej wypowiedzi artystycznej
 • orientuje się zarówno w historii jak i w aktualiach sztuki

Malarstwo realistyczne – uczy wnikliwej obserwacji, jest punktem wyjścia i zarazem odniesienia do postrzegania rzeczywistości. Wnikliwe studium mimetyzmu jest drogą do odnalezienia autorskiej tożsamości.

Malarstwo eksperymentalne – daje możliwość doświadczenia nieskrępowanej ekspresji. Jest niezwykle ważnym etapem do odkrycia własnego potencjału twórczego. Laboratorium możliwości!

Rysunek studyjny – podstawa kształcenia akademickiego– praca z modelem (rysunek anatomiczny). Każde zajęcia rozpoczynają się treningiem- sesje szybkich szkiców z natury (modela w ruchu), mające także na celu usprawnienie obserwacji prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego.

Rysunek prezentacyjny – projektowy niezbędny w pracy artysty, projektanta, kreatora, twórcy. Jest to zapis myśli, konceptu, projekt.

Kompozycja w malarstwie i rysunku – zajęcia mają charakter wprowadzający. Są to ćwiczenia akademickie oparte na wiedzy i konkretnych przykładach.

Historia i teoria sztuki – zajęcia teoretyczne niezbędne w edukacji. Mają na celu usystematyzować i uzupełnić widzę.

Analiza dzieł sztuki – zajęcia teoretyczne mają za zadanie nauczyć interpretacji dzieła i wprowadzić w aktualia sztuki.

Prawo autorskie – zajęcia uświadamiają autorom ich prawa.


Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł

 • za pierwszy semestr: 2500 zł
 • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę 1 lutego)
 • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 – pobierz (.pdf)

Terminy zjazdów

 • terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • zakładane efekty kształcenia – pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018