3. Projektowanie architektury wnętrz

CEL STUDIÓW

Zakładanym celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz o różnych funkcjach, od mieszkalnych po wielofunkcyjne wnętrza użyteczności publicznej czy projektowanie wystaw.

Jednym z najważniejszych elementów programu dydaktycznego są zagadnienia metod, procedur, roli i celów projektowania. Opanowanie - znajomość metodologii i techniki pracy projektowej, traktowanych jako bazowe umiejętności umożliwiające właściwe tworzenie, rozwijanie, a następnie wizualną prezentację indywidualnych koncepcji. Program kładzie szczególny nacik na naukę programów do modelowania przestrzennego (3D) oraz do tworzenia cyfrowej dokumentacji projektowej.

Zajęcia realizowane są w formule wykładów i ćwiczeń koncepcyjnych, warsztatów komputerowych. Postępy w projektowaniu są wspomagane korektami, dyskusjami i konsultacjami w trakcie zajęć. Wykładowcy to przede wszystkim praktycy posiadający bogate portfolio w zakresie projektowania wnętrz.

Zajęcia prowadzone są w 1 grupie wykładowej oraz 2 grupach ćwiczeniowych:

I grupa (zaawansowana) to osoby posiadające wykształcenie kierunkowe bądź doświadczenie w obszarze projektowania wnętrz.

II grupa (podstawowa) to osoby zaczynające przygodę z projektowaniem wnętrz.

Warsztaty komputerowe prowadzone są w pracowniach komputerowych CYCERON w podziale na 4 grupy komputerowe.

Studia podyplomowe Projektowanie architektury wnętrz realizowane są na Wydziale Wzornictwa i architektury wnętrz posiadającym kategorię naukową A, co stawia Wydział wśród elitarnej grupy najlepszych jednostek naukowo - dydaktycznych w całej Polsce.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową, a także do tych, którzy zawodowo zajmują się wyposażaniem i wystrojem wnętrz.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent potrafi przejść przez proces projektowy - od idei, poprzez tworzenie profesjonalnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rzetelnej realizacji dzieła. Jest przygotowany do analizowania wartości projektów, treści komunikatu i estetyki do wymagań klienta/inwestora oraz umiejętnej oceny jakości rozwiązań. Jako architekt wnętrz będzie sprawnie funkcjonował samodzielnie jak również umiejętnie współdziałał w zespołach.


Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł

  • za pierwszy semestr: 2500 zł
  • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

  • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
  • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutego)
  • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018