5. Projektowanie graficzne

CEL STUDIÓW

Zakładanym celem studiów podyplomowych jest:

 • nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikatu reklamowego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach komputerowych,
 • wykształcenie świadomego projektanta mogącego samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać.

Główne grupy zagadnień projektowych to:

 • umiejętność tworzenia kreatywnej grafiki - ważnego elementu we współczesnej komunikacji wizualnej,
 • umiejętność budowania złożonych układów typograficznych,
 • umiejętność budowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego,
 • umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych,
 • umiejętność budowania skrótu plastycznego,
 • umiejętność projektowania identyfikacji korporacyjnej.

Zajęcia realizowane są zarówno w formie wykładów, warsztatów komputerowych jak i ćwiczeń praktycznych wykonywanych po indywidualnych korektach z wykładowcą.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, tj. publiczną prezentacją pracy zrealizowanej podczas całego toku studiów.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, pasjonują się projektowaniem graficznym, szeroko pojętą grafiką reklamową, pracujących bądź pragnących w przyszłości pracować w agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach powiązanych z mediami. Wszystkich tych, którzy pragną rozwinąć się intelektualnie, technicznie i twórczo we wszystkich dziedzinach niezbędnych w pracy współczesnego projektanta grafika.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do pracy jako projektant grafik, potrafiący pracować samodzielnie jak również umiejętnie współdziałać w zespole.


Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł

 • za pierwszy semestr: 2500 zł
 • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (do 10 października)
 • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
 • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2020r.