Zasady rekrutacji

Do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.

Nie ma egzaminów wstępnych ani przeglądów.

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani wpisowej.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest poprawne przejście przez proces elektronicznej rekrutacji składający się z III etapów:

I ETAP – status Zainteresowany

 1. Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji e-rekrutacja.asp.lodz.pl.
  • Sprawdź potwierdzenie rejestracji wysłane na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
  • Zapamiętaj swoje hasło. Będziesz go używał/a przy każdym logowaniu do systemu.
 2. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny
  • Wybierz kierunek studiów podyplomowych (Moje kierunki).
   Pamiętaj, że data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym możesz wybrać drogą elektroniczną kierunek studiów podyplomowych.
  • Uzupełnij swoje dane (Moje dane).
  • Wpisz ukończone studia wyższe (Moje dane).

Po poprawnym i kompletnym uzupełnieniu danych w Systemie Elektronicznej Rekrutacji otrzymasz status Kandydat wtedy będziesz mógł pobrać podanie o przyjęcie na studia podyplomowe do druku.

Pamiętaj, że wszystkie dane wpisane przez Ciebie w elektronicznym formularzu, zostaną automatycznie umieszczone w podaniu. Pamiętaj o podpisaniu podania we wszystkich wymaganych miejscach.

II ETAP – status Kandydat

Przygotuj a następnie dostarcz do Akademii wszystkie dokumenty rekrutacyjne tj..

 1. podpisane Podanie o przyjęcie na studia (Podanie pobierzesz z Systemu Elektronicznej Rekrutacji z zakładki Moje dokumenty),
 2. kserokopię oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dyplomu wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem.

  Jeśli nie zdążyłeś jeszcze odebrać dyplomu ukończenia studiów wyższych należy dostarczyć oryginał zaświadczenia z Uczelni o ukończeniu studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zawierający informacje o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule zawodowym oraz ocenie

 3. kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata – oryginał dowodu osobistego wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
 4. deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowepobierz (.pdf),
 5. prośbę o wystawienie faktury VAT, jeśli będziesz jej potrzebował – pobierz (.pdf),
 6. skierowanie na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie finansował koszty studiów – pobierz (.pdf).

III ETAP

Jak tylko dostarczysz do Akademii komplet dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz status Przyjęty


Zasady rekrutacji Cudzoziemcówpobierz (.pdf)


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii w terminie od 1czerwca do 30 września 2018r. w jeden z wymienionych sposobów:

1.
Przesłać listem poleconym lub kurierem
na adres korespondencyjny Akademii:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
z dopiskiem: Zgłoszenie na studia podyplomowe

2.
złożyć w budynku głównym
w Akademii przy ul. Wojska Polskiego 121

w pokoju nr 1 – w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

lub na Portierni w zamkniętej i opisanej kopercie
od poniedziałku do piątku przed godz. 10.00 i po godz. 14.00
w soboty i niedzielę od godz. 10.00 do 17.00

Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, inna osoba. Akademia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu kandydatów na studia podyplomowe decyduje data przesłania do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych.


W przypadku niskiego naboru na danych studiach podyplomowych Akademia może podjąć decyzję o ich nieruchomieniu. Decyzję o nieruchomieniu studiów podyplomowych Akademia podejmuje nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć informując o tym fakcie kandydatów.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia do 30 października 2018r. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje Prorektor ds. Nauczania.


Miejsce prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi położonym przy ul. Wojska Polskiego 121.