Studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - pobierz (.pdf)

Wzór Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe – pobierz (.pdf)

Wzór Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (CUDZOZIEMCY) – pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zasad rekrutacji, organizacji i odpłatności za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi –pobierz (.pdf)

Uchwała Nr 111/18/k16-20 z dnia 25.06.2018r.. Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne... – pobierz (.pdf)

Kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (Zarządzenie Rektora ASP – pobierz [.pdf]) a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.


Studia podyplomowe prowadzone w Akademii są studiami doskonalącymi umożliwiającymi Słuchaczowi nabycie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się na przez całe życie.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela).

Program studiów podyplomowych obejmuje przedmioty kierunkowe teoretyczne i praktyczne w ilości do 250 godz. dydaktycznych, umożliwiając Słuchaczowi uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

W strukturze zajęć znajdą się warsztaty, ćwiczenia, seminaria, wizyty studyjne wybitnych specjalistów, praktyków w danej dziedzinie, dające Słuchaczowi maksimum wiedzy praktycznej co pozwala uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Efekty kształcenia, siatki godzin jak i terminy zjazdów umieszczone są przy opisie poszczególnych studiów podyplomowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

W zależności od kierunku, przewidywana minimalna liczba osób to 16 a maksymalna 32.


Słuchacz studiów podyplomowych po przyjęciu na studia podyplomowe może przystąpić do zajęć pod warunkiem:

  1. zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
  2. dokonania opłaty za studia podyplomowe w terminie wyznaczonym w umowie o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Słuchacz studiów podyplomowych nie ma prawa do:

  1. legitymacji studenckiej,
  2. świadczeń pomocy materialnej.

Czas trwania studiów:

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, prowadzone są od semestru zimowego.
Rok akademicki studiów podyplomowych to okres kalendarzowy, w którym odbywają się zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie kształcenia.

Terminy zjazdu znajdują się przy opisach poszczególnych studiów podyplomowych.


Opłata za studia:

Akademia nie pobiera opłat rekrutacyjnych ani wpisowych.

Opłaty za studia podyplomowe (czesne) podane w opisach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych stanowią opłatę za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię na rzecz Słuchaczy.

Opłata za studia podyplomowe może być wnoszona jednorazowo za cały rok, semestralnie, lub w 8 ratach, zgodnie z postanowieniami umowy warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (Zarządzenie Rektora ASP – pobierz) a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30zł.

***

Wpłaty czesnego należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego Słuchacza, który będzie widoczny po zalogowaniu się na indywidualne konto Słuchacza w Wirtualnym Dziekanacie Akademii Sztuk Pięknych.

 


 

 
1. Moda i trendy – projektowanie ubioru, druku na tkaninie i akcesoriów
 
2. Design – projektowanie produktu
 
3. Projektowanie architektury wnętrz
 
4. Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz
 
5. Projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki i Malarstwa, w ramach kierunku Grafika,
 
6. Malarstwo i rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku, w ramach kierunku Malarstwo
 
7. Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów na Wydziale Grafiki i Malarstwa, w ramach kierunku Grafika
 
8. FOOD DESIGN
 
9. Projektowanie biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru
 
10. Tkanina - konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w ramach kierunku Projektowanie Ubioru