10. Tkanina - konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja na Wydziale Tkaniny i Ubioru, w ramach kierunku Projektowanie Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru

Opiekun studiów podyplomowych: mgr Zygmunt Łukasiewicz

Jedyne w Polsce, unikatowe, studia podyplomowe „Tkanina - konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja (Konserwacja Tkanin) - NOWOŚĆ” zbudowany są na bazie 3 wiodących zagadnień wymienionych w samym tytule- modułów: KONSTRUKCJI, DEKONSTRUKCJI I REKONSTRUKCJI.

Program kształcenia kładzie nacisk na specjalność „TKANINA” w aspekcie tworzenia powierzchni i wielorakich sposobów ich KONSTRUOWANIA (zajęcia w doskonale wyposażonych warsztatach tkackich i farbiarskich Akademii).

Kolejny etap - DEKONSTRUKCJA zaprojektowanych materii (tj. kolekcji własnoręcznie wykonanych w warsztatach szkolnych różnymi metodami prób tkackich) pozwoli słuchaczom dokonać samodzielnej wnikliwej analizy morfologii tkanin.

W dalszej kolejności nastąpi próba ZREKONSTRUOWANIA w/w utworów plastycznych w laboratoriach Centralnego Muzeum Włókiennictwa Łodzi w pod opieką wybitnych specjalistów – pracowników Działu Konserwacji Tkanin.

Dużej ilość godzin zajęć praktycznych – tzw. warsztatowych, będą towarzyszyły wykłady z zakresu wybranych zagadnień z historii tkaniny i materiałoznawstwa.

Słuchacze w/w podyplomowych studiów w ramach 250 godzin (w 2 semestrach):

 • pozyskają fundamentalną wiedzę praktyczną w dziedzinie konstrukcji tkanin artystycznych,
 • rozwiną swoją wrażliwość i umiejętności plastyczne a także poznają problematykę i wybrane techniki rekonstrukcji tkanin zabytkowych,
 • uzyskają źródło podstawowej wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących tekstyliów w obszarze sztuk pięknych i użytkowych (w tym w zakresie mody).

Zwięzłe przybliżenie wybranych tematów związanych z tkaniną powinno zaowocować ogólną orientacją w zakresie przedstawianych tematów oraz (dzięki podanej literaturze) wykształceniem umiejętności w poruszaniu się w dostępnych źródłach pisanych. Bardzo skondensowana forma wykładów pozwoli na przedstawienie najistotniejszych "punktów zwrotnych" w historii przedstawianych zagadnień i ma uwrażliwić na najważniejsze kwestie z nimi związane, a także zarysować skalę rozległości wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rekonstruowania tkanin.

Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie umiejętnego sposobu patrzenia na tkaninę, która jest przede wszystkim konstrukcją, a nie tylko "powierzchniowym" obrazem, nadto skupia w sobie wiele zagadnień z różnych dziedzin:

 • od surowcowych - niosących, dla każdego z nich, określone konsekwencje wykonawcze;
 • przez kwestie techniczne - ponieważ jest często połączeniem różnych technik, z których każda ma swoją specyfikę (co w trakcje rekonstruowania może sprawiać odmienne problemy i stosowanie jednej metody nie gwarantuje dobrych rezultatów);
 • wiadomości związane z użytymi barwnikami - z uwagi na rodzaj (roślinne, mineralne, syntetyczne) posiadają odmienne cechy, wymagające różnego traktowania;
 • wiadomości z historii form i ornamentyki - właściwe odczytywanie przedstawionych treści, a zatem rozumienie przekazu oraz wybranej dla niego formy bądź w przypadkach bardziej skomplikowanych umiejętność ich poszukiwania, by zapewnić np. właściwą rekonstrukcję;
 • ogólny stopień wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących tekstyliów w modzie

Cena

Czesne za cały rok: 5000 zł

 • za pierwszy semestr: 2500 zł
 • za drugi semestr: 2500 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 5000 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2500 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutegp)
 • w ośmiu ratach po 625 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 - pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • plan zajęć – do pobrania 10.2018

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 - pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia - pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018