np1 np2 np3

jednostka dydaktyczna: Instytut Edukacji Artystycznej

CEL STUDIÓW

Pierwsze i jedyne w Polsce studia podyplomowe Nauczanie plastyki, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i tym samym uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2022 poz. 1872, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie plastyki będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu plastyka na różnych poziomach edukacji, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; będzie posiadała umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; będzie umiejętnie komunikowała się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; będzie inspirowała i angażowała uczniów do kreatywnego myślenia i działania, wspierała w rozwoju artystycznym; będzie promowała i aktywnie uczestniczyła w różnych formach życia artystycznego, kulturalnego, znaczącego w nauczaniu plastyki;  będzie wykazywała się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; będzie praktycznie przygotowana do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Opis poszczególnych efektów uczenia się, w tym kluczowe kryteria weryfikacji, odzwierciedlają głębię rozumienia podstaw teoretycznych wykonywanych zadań, samodzielność pracy w często zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, a także przygotowanie do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania jej znaczenia w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz odpowiedzialnego pełnienia ról przypisanych do zawodu nauczyciela plastyki, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego wykłady online zgodnie z planem zajęć.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Nie ma limitów wieku.


Czesne

Czesne za cały rok: 6.000 zł

- za pierwszy semestr: 2.000 zł
- za drugi semestr: 2.000 zł
- za trzeci semestr: 2.000 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:
- jednorazowo całą kwotę, 6.000 zł (do 10 października)

- w trzech ratach po 2.000 zł za semestr (pierwszą ratę do 10 października, drugą ratę do 10 lutego)
- w dwunastu ratach po 500 zł miesięcznie (pierwszą ratę do 10 października, kolejne raty do 10-tego każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Warunki wnoszenia przez uczestnika studiów podyplomowych opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Uczestnikiem.

Kwalifikacje

Studia podyplomowe Nauczanie plastyki prowadzone w Akademii kończą się uzyskaniem kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, na którym umieszczony jest znak graficzny informujący o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). 

Informacja o  poziomie PRK i  odpowiadającym mu poziomie ERK zwiększa rozpoznawalność świadectwa także w przestrzeni międzynarodowej i w sposób wiarygodny potwierdza zdobyte w Akademii kwalifikacje. 

Informacja o kwalifikacji dostępna jest w prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). ZRK jest rejestrem publicznym, gromadzącym dane o wszystkich kwalifikacjach, które funkcjonują na krajowym rynku pracy i w sposób wiarygodny potwierdzają określone umiejętności. Umieszczenie w CV informacji o kwalifikacjach z podaniem odpowiedniego linku do ZRK pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, jakie kompetencje stoją za danym świadectwem.


Uczestnik studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 3

180 godz. -  Przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

90 godz. - Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

90 godz. - Praktyka zawodowa - 90 godz.

(1 godz. dydaktyczna = 45 min)